Regulamin Plebiscytu Bass&Beat Festival 2018

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (dalej "Plebiscyt"), którego przedmiotem jest wybór najciekawszego zespołu, który nie ma na swojej koncie nagranej płyty długogrającej.
 2. Organizatorem Plebiscytu jest:
  Agencja Artystyczna Artanima (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniewskiej 51, 54-109 we Wrocławiu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 208413 prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia, Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Działalności Gospodarczej, NIP: 898-174-52-40; REGON: 932958256, będąca jednocześnie fundatorem nagrody.
 3. Plebiscyt rozpoczyna się 7 lipca 2018 r., a kończy 25 listopada 2018 roku.
 4. Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin), jest jedynym dokumentem, który wyczerpująco reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Plebiscytu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.
 5. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora - www.bassandbeat.pl.

§2
Zgłoszenie, przebieg i uczestnictwo

 1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie stronie www.bassandbeat.pl w okresie od 7 lipca do 25 listopada 2018.
 2. Plebiscyt polega na wyłonieniu zwycięzcy w drodze głosowania. Głownym celem plebiscytu jest promowanie polskich zespołów, które nie mają na koncie nagranej płyty długogrającej.
 3. Uczestnikiem Plebiscytu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Plebiscycie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  • nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny Organizatora.
 4. Do plebiscytu będą przyjmowane nagrania wstępnie zakwalifikowane przez komisję Bass & Beat Festival w składzie: Jakub Olejnik, Beatrix Baumert, dr hab. Jakub Stankiewicz.
 5. Od decyzji komisji nie ma odwołania, a Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec organizatora z tytułu udziału w Plebiscycie.
 6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez autora/wykonawcę (zwanego dalej Uczestnikiem) chęci zamieszczenia własnych utworów na stronie internetowej Bass & Beat Festival, ich promocją we współpracujących mediach oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania Uczestnika może być podane na stronie Bass & Beat Festival i współpracujących mediach.
 8. Uczestnicy zgłaszają się do plebiscytu poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.bassandbeat.pl
 9. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć plik audio w formacie MP3(256Kb/s), o długości maksymalnie 6 minut wraz z opisem (wykonawca i tytuł) biografia/e artystów, zdjęcie zespołu i dane kontaktowe.
 10. Aby zgłoszenie było uznane za ważne, użytkownik musi podać adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 11. Zespół traktowany jest jak jeden uczestnik.
 12. Osoba zgłaszająca jest członkiem zespołu.
 13. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 utwory przed rozpoczęciem swojego plebiscytu.
 14. Uczestnik ma czas prezentacji i promocji własnej w okresie 14 dni od pojawienia się na stronie www.bassandbeat.pl.
 15. Nadesłany utwór:
  • musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  • nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
  • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 16. Kategorycznie zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji z głosowania w plebiscycie naruszania zasad fair play.
 17. Wręczenie nagrody głównej odbywa się w dniu 7 lub 8. 12.2018 I Wykonawca odbiera nagrodę osobiście – o terminie zostanie poinformowany mailem.
 18. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji plebiscytu, Organizator powołuje komisję plebiscytu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Plebiscytu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 19. Przeprowadzany Plebiscyt, nie jest promowany bezpośrednio przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§3
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją plebiscytu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zamieszczenie utworów na stronie internetowej www.bassandbeat.pl.
 3. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) na co każdy Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę.

§4
Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Plebiscytu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej bezpłatnej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy nośnikach,
  • zwielokrotnianie,
  • wprowadzanie do pamięci komputera,
  • wprowadzanie do obrotu,
  • nadawanie za pomocą wizji,
  • publiczna prezentacja,
  • nadawanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej i bezprzewodowej,
  • publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu dziełem,
  • kompilacja dzieła z innymi utworami i wykorzystywanie w powyższym zakresie,
  • powszechne udostępnianie w sieci internetowej.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostepnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostepnieniu.

§5
Głosowanie

 1. Przesłane przez Uczestników utwory zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bassandbeat.pl.
 2. Aby wziąć udział w głosowaniu uczestnik musi posiadać aktualne konto na portalu Facebook.
 3. Każda osoba może zagłosować tylko jeden raz poprzez: udostępnienie na swoim profilu na Facebooku linku do podstrony artysty z serwisu bassandbeat.pl, następnie klikając na przycisk "GŁOSUJ" na stronie festiwalu.
  Koniecznie w takiej kolejności. W przeciwnym razie głos będzie uznany za nieważny, a liczone jako głosy będą jedynie udostępnienia widniejące na podstronie artysty.
 4. Wyniki głosowania będą prezentowane na stronie internetowej poprzez umieszczenie zgłoszonego utworu na okres 14 dni od daty ogłoszenia wyników, wraz z wynikami.
 5. Po upływie tego okresu oddawanie głosów nie będzie możliwe, ale informacja o ilości osiągniętych głosów i informacja o zespole będzie cały czas dostępna na stronie.

§6
Zwycięzcy Plebiscytu

 1. Zwycięzcami plebiscytu są 4 pierwsze zespoły, które otrzymały najwięcej głosów podczas 14 dniowej prezentacji na stronie festiwalu www.bassandbeat.pl
 2. Pierwsze nagroda w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczona jest dla zespołu który uzyska najwięcej głosów.
 3. Zespoły, które uzyskają drugie, trzecie i czwarte miejsce, będą zaproszone na festiwal i wystąpią na małej scenie.
 4. Dla laureatów 2,3 i 4 miejsca przewidujemy zwrot kosztów podróży i nocleg.
 5. Wydanie nagrody głównej i wyróżnień nastąpi po łącznym spełnieniu przez Uczestnika następujących warunków:
  • po stawieniu się w miejscu i czasie wydania Nagrody określonym przez Organizatora,
  • po aktywnym wzięciu udziału w oficjalnej uroczystości wydania nagród w sposób szczegółowo wskazany przez Organizatora,
  • niezależnie od postanowień Regulaminu: wyrażeniu zgody na publikację wizerunku i wybranych danych osobowych Zwycięzcy w prasie, radiu, telewizji, Internecie lub innych mediach, w szczegółowy sposób wskazany przez Organizatora,
  • zagraniu min 30 min koncertu na festiwalu w terminie 7 lub 8.12.2018,
  • udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w szczegółowy sposób wskazany przez Organizatora,
  • udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody zgód lub praw lub złożeniu oświadczeń, w tym w szczególności w zakresie praw autorskich, w szczegółowy sposób wskazany przez Organizatora,
  • podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wydania Nagrody o treści wskazanej przez Organizatora,
  • uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają reklamacją i odwołaniom.
 2. Plebiscyt prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest ArtAnima Agencja Artystyczna.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Plebiscytu wyrażaną przed przystąpieniem do Plebiscytu.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród.
 6. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu prawidłowego przeprowadzenia Plebiscytu.
 7. Przesłanie pracy na adres organizatora jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie sieci internetowej i wynikających z tego opóźnień lub utraty wysłanych zgłoszeń/głosów w Plebiscycie.
 9. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Plebiscytu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Plebiscycie.
 10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego strony Konkursowej.
 11. Laureat Plebiscytu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

§8
RODO

Dnia 25/05/2018r  weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie,  zwane dalej RODO. W trosce o Państwa prawa i chcąc jednocześnie spełnić nałożony na Nas obowiązek, informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agencja Artystyczna ArtAnima,ul. Braniewska 51. 54-109 Wrocław

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  • realizacji łączących Nas zobowiązań wynikających z realizacji zadań związanych z festiwalem.
  • zachowania lub nawiązania relacji biznesowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia przez marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO).
 2. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa - w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres o korespondencji. W przypadku przedsiębiorców jest to dodatkowo NIP, Regon, adres siedziby, nr rachunku bankowego.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Agencji ArtAnima, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
  • Dochowujemy wszelkich starań, aby Państwa dane były należycie chronione.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw można wnieść kontaktując się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Państwa danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.