Regulamin naboru otwartego dla menadżerów i artystów muzyków

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i przebiegu Szkolenia dla poczatkujących managerów muzycznych i artystów muzyków organizowanego przez Agencję Artystyczną ArtAnima zarejestrowaną we Wrocławiu przy ul. Braniewskiej 51; NIP: 898-174-52-40; REGON: 932958256 zwanym dalej Organizatorem.
 2. Organizator jest producentem Szkolenia dla początkujących managerów muzycznych i artystów muzyków.
 3. W celu realizacji programu Organizator podjął się współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym Wrocław.
 4. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która zawarła umowę z Organizatorem wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora i pomyślnie przeszła rekrutację.
 5. Program odbywa się w zakresie i terminach opisanych na stronie: www.bassandbeat.pl

§2
Cele szkolenia

 1. Przekazanie know-how, wiedzy i międzynarodowych dobrych praktyk we współpracy wspierających potencjał i rozwój managerów muzycznych, żeby stali się profesjonalnymi partnerami na rynku globalnym.
 2. Wskazanie metod, zasad i środków jak zaistnieć na rynkach globalnych.
 3. Przekazanie umiejętności przygotowania dobrego biznesplanu dla artystów.
 4. Budowaniu sieci polskich i międzynarodowych kontaktów w branży muzycznej, które umożliwiają̨ dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, kontaktami, itd.
 5. Budowanie bazy danych profesjonalnych managerów dla istniejących zespołów i artystów muzyków.

§3
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie oraz spełnienie następujących kryteriów:
  • staż pracy jako manager: przynajmniej 1 rok
  • chęć rozwoju i poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy w branży muzycznej
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średnim.
 2. Aplikujący wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Programie poprzez zaznaczenie pola Akceptuję Regulamin zgłoszenia do Szkolenia dla początkujących managerów muzycznych i artystów muzyków i przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z Programu ma zastosowanie zapis §4 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu formularza odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem Skype z losowo wybranymi członkami Jury programu.
 4. Jury będzie składało się z trzech osób: jeden manager z Polski, jedna osoba z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jedna osoba z instytucji kultury.
 5. Od decyzji Jury nie ma odwołania, a Uczestnikom nie przysługują̨ żadne roszczenia majątkowe wobec organizatora z tytułu udziału w programie.

§4
Rezygnacja z uczestnictwa w programie

 1. Po wypełnieniu formularza, aplikujący może zrezygnować z uczestnictwa w programie najpóźniej w dniu podania mu daty rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Zasady uczestnictwa w programie:
  • Każda osoba może przesłać wyłącznie jeden formularz zgłoszeniowy w jednej edycji Programu.
  • Po zakończeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych, lista uczestników zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona na stronie oraz wysłana mailem do uczestników.
  • Uczestnik przystępując do programu, zobowiązuje się do wzięcia udziału w każdym jego etapie.
  • Uczestnik musi być dostępny w terminach podanych na stronie.
  • Program przygotowany jest dla 30 osób.
  • Program i daty szkoleń dostępne będą od dnia 03.09.2019
  • Każdy zgłaszający się do Programu zobligowany jest do zapoznania się z treścią̨ niniejszego Regulaminu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z całkowitą akceptacją jego warunków.
  • Wszystkie bieżące informacje dla uczestników Programu Bedą przesyłane mailowo.
  • Udział w programie jest nieodpłatny.

§5
Nadzór nad programem

 1. Pełen nadzór nad przebiegiem programu sprawuje Agencja ArtAnima, która gwarantuje rzetelne, zgodne z prawem i etyczne przeprowadzenie Programu.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bassandbeat.pl
 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają reklamacją i odwołaniom.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest ArtAnima Agencja Artystyczna.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do procesu rekrutacji.
 6. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji i szkolenia.

§7
RODO

Dnia 25/05/2018r  weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie,  zwane dalej RODO. W trosce o Państwa prawa i chcąc jednocześnie spełnić nałożony na Nas obowiązek, informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agencja Artystyczna ArtAnima,ul. Braniewska 51. 54-109 Wrocław

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  • realizacji łączących Nas zobowiązań wynikających z realizacji zadań związanych z festiwalem.
  • zachowania lub nawiązania relacji biznesowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia przez marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust.1 pkt a RODO).
 2. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa - w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres o korespondencji. W przypadku przedsiębiorców jest to dodatkowo NIP, Regon, adres siedziby, nr rachunku bankowego.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Agencji ArtAnima, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
  • Dochowujemy wszelkich starań, aby Państwa dane były należycie chronione.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw można wnieść kontaktując się na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Państwa danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.